POLITYKA ZWROTÓW

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o ochronie praw konsumentów możliwe jest zrezygnowanie z zakupionego towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Jest to możliwe pod warunkiem, że produkt nie był używany lub rozmontowywany, nie został uszkodzony, posiada oryginalną metkę HUSAR oraz jest kompletny. Odsyłany towar musi posiadać dokument sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia zwrotu jeśli stwierdzimy niezgodność z wyżej wymienionymi warunkami zwrotu. Oświadczenie odstąpienia od umowy powinno być zawarte na piśmie, a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie na adres e-mailem orders@husar.ltd lub pocztą na adres Firmy HUSAR (ul. Cechowa 4/1, 43-300 Bielsko-Biała)  
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
4. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi. Produkty oferowane na stronie, w których dokonano zmian konstrukcyjnych na życzenie klienta traktowane są jako zamówienie indywidualne i nie podlegają zwrotowi. 
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób nieprawidłowy, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
6. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych obowiązującymi przepisami prawa. 
7. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
8. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
9. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
10. Skutki odstąpienia od Umowy: 
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
11. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 
12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 
d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, 
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
§ 15 Wymiana towaru 
1. Możliwa jest wymiana zakupionego towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz dodatkowych koszów poniesionych w wyniku wysyłki nowego towaru wybranego przez Kupującego. W celu otrzymania wymienianego towaru, Kupujący zobowiązany jest uiścić opłatę za wysyłkę towaru na konto bankowe firmy oraz do poinformowania pracownika o wyborze preferowanej formy wysyłki oferowanej przez sprzedającego. Jeśli produkt podlegający wymianie jest tańszy niż ten, na który jest wymieniany, Kupujący jest zobowiązany opłacić różnicę poprzez wpłatę wymaganej kwoty na konto bankowe firmy. W przypadku wymiany na tańszy przedmiot, sprzedający zobowiązany jest dokonać zwrotu nadpłaty na konto bankowe Klienta wskazane w oświadczeniu wymiany. Jest to możliwe pod warunkiem, że produkt nie był używany lub rozmontowywany, nie został uszkodzony, posiada oryginalną metkę HUSAR oraz jest kompletny. Odsyłany towar musi posiadać dokument sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wymiany jeśli stwierdzimy niezgodność z wyżej wymienionymi warunkami wymiany. Oświadczenie o wymianie towaru powinno być zawarte na piśmie, a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie na adres e-mailem orders@husar.ltd lub pocztą na adres Firmy HUSAR (ul. Cechowa 4/1, 43-300 Bielsko-Biała) 
2. Wymiana towaru powinna nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 
3. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają wymianie. Produkty oferowane na stronie, w których dokonano zmian konstrukcyjnych na życzenie klienta traktowane są jako zamówienie indywidualne i nie podlegają wymianie. 
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób nieprawidłowy, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
5. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych obowiązującymi przepisami prawa. 
6. W razie oświadczenia o wymianie towaru sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia zgodnie z określonym w § 2 czasie realizacji, chyba że wymieniany towar będzie znajdował się w magazynie, co przyczyni się do niezwłocznego wysłania wymienianego towaru.