REGULAMIN

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy HUSAR, dostępny pod adresem internetowym www.husar.ltd i prowadzony jest przez Husar Sp. z o.o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5472154552, REGON 361812899. 
2. Adres do korespondencji, 
Husar Sp. z o.o., 
ul.Cechowa 4/1, 
43-300 Bielsko-Biała, 
e-mail: orders@husar.ltd 
690085050
3. Ceny towarów podane są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 4. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. 
4. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.  
5. Kupowanie produktów od firmy HUSAR oznacza akceptację omawianego Regulaminu. 

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
2. Sprzedawca – Husar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5472154552, REGON: 361812899 
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: 
www.husar.ltd 
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Cechowa 4/1, 43-300 Bielsko-Biała 
2. Adres e-mail Sprzedawcy: order@husar.ltd 
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 690 085 050
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 83 1140 2004 0000 3302 7628 4695 
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00 – 18.00 w dni robocze. 

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Edge. 
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
c. włączona obsługa plików cookies,, 
d. zainstalowany program FlashPlayer. 

§ 5 Informacje ogólne 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
3. Ceny podane w polskiej wersji językowej sklepu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu. 
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:  
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); 
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj koszyka” (lub równoznaczny); 
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 

§ 8 Zamówienie

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu HUSAR. Można również składać zamówienia drogą mailową orders@husar.ltd lub telefonicznie pod numerami:  690 085 050 w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. W momencie potwierdzenia przez pracownika złożonego zamówienia klient zostanie poproszony o dokonanie płatności na konto firmowe lub PayPal. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie przekazane do realizacji do działu produkcji. 
2. Czas realizacji zamówienia, dla polskich klientów, przewidywany jest od 6-8 tygodni, jednak może się on wydłużyć w przypadku dużej ilości zamówień lub złożoności zamówienia, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany w momencie stwierdzenia braku możliwości zrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku produktów dostępnych w magazynie będą one wysyłane dopiero po wyprodukowaniu brakujących części zamówienia.  
3. W przypadku zamówień indywidualnych (produkty nie znajdujące się standardowo w ofercie) czas realizacji zamówienia przewidywany jest od 6-8 tygodni. Czas realizacji zamówień indywidualnych uzależniony jest od złożoności zamówienia, wykonania projektu do wykonania produktu oraz przetestowania jego konstrukcji i wprowadzenia ewentualnych poprawek. 
4. W przypadku klientów zamawiających produkty niestandardowe, wykonywane na indywidualne zlecenie, do realizacji zamówienia przystępujemy dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty bezpośrednio na konto firmowe lub Paypal – produkty te nie podlegają zwrotowi, ze względu na brak możliwości sprzedaży innym klientom. 
5. Produkty prezentowane na stronie posiadają określoną konstrukcję i w takiej formie są sprzedawane. Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją produktu, a w razie niejasności do skonsultowania się z pracownikiem HUSAR w celu wyjaśnienia wątpliwości przed złożeniem zamówienia. Wszelkie zmiany w konstrukcji na życzenie klienta traktowane będą jako zamówienie indywidualne, nie podlegające zwrotowi. HUSAR zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w przypadku dużych zmian konstrukcyjnych o czym klient zostanie poinformowany. 
6. Produkty widoczne na stronie produktu mogą nieznacznie różnić się pod względem wizualnym, poprzez ciągły proces udoskonalania produktów. 
7. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail w celu prowadzenia korespondencji z Firmą HUSAR. Klienci, którzy nie podadzą kontaktowego adresu e-mail, nie będą informowani o etapie realizacji zamówienia. 
8. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie koniecznych danych osobowych, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane Klienta nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, chyba, że klient wyrazi na to zgodę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: orders@husar.ltd. Firma HUSAR zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.Nr 133 poz. 883. „O ochronie danych osobowych”. 
9. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wyżej podanych warunków. 

§ 9 Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 
Przesyłki krajowe: 
a. Przesyłka kurierska: czas dostawy: dwa dni robocze po wysłaniu towaru.  
<10 kg – 20.00 zł 
Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa i mogą zostać zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia. 
b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Cechowa 4/1, 43-300 Bielsko-Biała 
c. Termin dostarczenia paczki z zamówieniem zależny jest od przewoźnika. HUSAR dołoży wszelkich starań by przesyłka trafiła do kupującego w jak najszybszym czasie i w nienaruszonym stanie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia lub uszkodzenia przesyłki. W przypadku przesyłek kurierskich w momencie stwierdzenia uszkodzenia towaru w transporcie, klient proszony jest o sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W innym wypadku reklamacja za uszkodzenia w transporcie z winy przewoźnika nie będzie mogła być uwzględniona. 
Przesyłki zagraniczne: 
a. Przesyłka kurierska i przesyłka pocztowa. Kosz dostawy dla danego kraju znajduje się w podsumowaniu zamówienia. 
2. Klient ma możliwość skorzystać z darmowej przesyłki po osiągnięciu określonego progu cenowego zamówienia (opcja dostępna po osiągnięciu limitu cenowego). Darmowa przesyłka nie dotyczy towarów sprzedawanych w cenach hurtowych. 
3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 
b. Płatności elektroniczne 
c. Płatność kartą płatniczą 
d. Płatność systemem PayU 
4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu. 

§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu HUSAR. Można również składać zamówienia drogą mailową orders@husar.ltd lub telefonicznie pod numerami:  690 085 050 w dni robocze w godzinach 10.00-18.00. W momencie potwierdzenia przez pracownika złożonego zamówienia klient zostanie poproszony o dokonanie płatności na konto firmowe. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie przekazane do realizacji do działu produkcji.  
4. Firma HUSAR pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 z wyłączeniem świąt, weekendów oraz dni ustawowo wolnych. Zamówienia złożone po godzinie 16.00 w dni robocze traktowane będą jako złożone w następnym dniu roboczym W przypadku zamówień złożonych w dni wolne, za dzień złożenia zamówienia będzie się traktować pierwszy dzień roboczy po okresie wolnym. W celu wysyłki towaru obowiązkowe jest podanie wszystkich niezbędnych danych adresowych, w innych wypadkach realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do momentu ich uzupełnienia.  
5. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Płatności za zakupiony towar prosimy dokonywać przelewem na konto MBank: 83 1140 2004 0000 3302 7628 4695 lub PayPal: orders@husar.ltd z doliczeniem kosztów wysyłki. W tytule zamówienia prosimy wpisać numer zamówienia oraz swoje imię i nazwisko. 
6. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie po dokonaniu płatności na konto bankowe lub PayPal. 
7. Czas realizacji zamówienia przewidywany jest od 6-8 tygodni, jednak może się on wydłużyć w przypadku dużej ilości zamówień lub złożoności zamówienia, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany w momencie stwierdzenia braku możliwości zrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku produktów dostępnych w magazynie będą one wysyłane po wyprodukowaniu brakujących części zamówienia. 
8. W przypadku zamówień indywidualnych (produkty nie znajdujące się standardowo w ofercie) czas realizacji zamówienia przewidywany jest od 6-8 tygodni. Czas realizacji zamówień indywidualnych uzależniony jest od złożoności zamówienia, wykonania projektu do wykonania produktu oraz przetestowania jego konstrukcji i wprowadzenia ewentualnych poprawek. 
9. W przypadku klientów zamawiających produkty niestandardowe, wykonywane na indywidualne zlecenie, do realizacji zamówienia przystępujemy dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty bezpośrednio na konto firmowe lub PayPal – produkty te nie podlegają zwrotowi, ze względu na brak możliwości sprzedaży innym klientom. 
10. Produkty prezentowane na stronie posiadają określoną konstrukcję i w takiej formie są sprzedawane. Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją produktu, a w razie niejasności do skonsultowania się z pracownikiem HUSAR w celu wyjaśnienia wątpliwości przed złożeniem zamówienia. Wszelkie zmiany w konstrukcji na życzenie klienta traktowane będą jako zamówienie indywidualne, nie podlegające zwrotowi. HUSAR zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w przypadku dużych zmian konstrukcyjnych o czym klient zostanie poinformowany. 
11. Produkty widoczne na stronie produktu mogą nieznacznie różnić się pod względem wizualnym, poprzez ciągły proces udoskonalania produktów. 
12. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail w celu prowadzenia korespondencji z Firmą HUSAR. Klienci, którzy nie podadzą kontaktowego adresu e-mail, nie będą informowani o etapie realizacji zamówienia. 
13. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie koniecznych danych osobowych, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane Klienta nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, chyba, że klient wyrazi na to zgodę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: ‬orders@husar.ltd. Firma HUSAR zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.Nr 133 poz. 883. „O ochronie danych osobowych”. 
14. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 13 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.  
15. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 
16. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym lub PayPal HUSAR. 
17. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 
18. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego świata. 
19. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.  
20. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.  
21. Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą prosimy o poinformowanie o tym fakcie pracownika przy składaniu zamówienia, wraz z podaniem pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.  
22. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wyżej podanych warunków. 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.  
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.  
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.  
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu. 
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, jej charakter i zakres określone są w regulaminie HUSAR „Warunki Gwarancji”. 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
• spory_konsumenckie.php 
• sprawy_indywidualne.php  
• wazne_adresy.php 
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.  
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

§ 13 Warunki Gwarancji

1. Firma HUSAR udziela Zamawiającemu 3 lata gwarancji w warunkach bojowych na zakupiony towar. 
2. W razie stwierdzenia wadliwości, produkty należy odsyłać na adres firmy HUSAR Sp. z o.o., ul. Cechowa 4/1, 43-300 Bielsko-Biała wraz z dowodem zakupu oraz opisem usterki i okolicznościami powstania/stwierdzenia, zgodnie z dokumentem gwarancyjnym. 
3. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży (daty na dokumencie sprzedaży). Gwarancja uwzględniana będzie tylko i wyłącznie z posiadanym dowodem zakupu. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 
5. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu do tego przeznaczonego, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
6. Produkty są objęte gwarancją w zakresie elementów szycia, pod warunkiem używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancją nie są objęte: przetarcia, uszkodzenia mechaniczne oraz wybarwienie materiału. W przypadku stwierdzenia własnej ingerencji, w tym zmiany konstrukcji, rozmontowywania czy własnych napraw, gwarancja nie będzie uznawana. 
7. Zgłoszenie wad zakupionego przedmiotu będzie następowało w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. 
8. W okresie gwarancji Firma HUSAR zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania towaru po wysłaniu towaru przez Zamawiającego. 
9. Przesłanie reklamowanego przedmiotu przez Zamawiającego dokonywane będzie na koszt konsumenta najtańszym sposobem dostarczenia.  
10. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA REKLAMACJI I BRAKU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRACOWNIK MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA REKLAMOWANEGO PRODUKTU. BRAK DOKUMENTÓW LUB NIEPOPRAWNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ REKLAMACYJNY MOŻE SKUTKOWAĆ ODMOWĄ UZNANIA REKLAMACJI. 
11. Reklamowany produkt należy oddać kompletny i czysty,. Niedotrzymanie niniejszego punktu może skutkować odmową przyjęcia reklamowanego produktu. 

§ 14 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o ochronie praw konsumentów możliwe jest zrezygnowanie z zakupionego towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Jest to możliwe pod warunkiem, że produkt nie był używany lub rozmontowywany, nie został uszkodzony, posiada oryginalną metkę HUSAR oraz jest kompletny. Odsyłany towar musi posiadać dokument sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia zwrotu jeśli stwierdzimy niezgodność z wyżej wymienionymi warunkami zwrotu. Oświadczenie odstąpienia od umowy powinno być zawarte na piśmie, a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie na adres e-mailem orders@husar.ltd lub pocztą na adres Firmy HUSAR (ul. Cechowa 4/1, 43-300 Bielsko-Biała)  
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
4. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi. Produkty oferowane na stronie, w których dokonano zmian konstrukcyjnych na życzenie klienta traktowane są jako zamówienie indywidualne i nie podlegają zwrotowi. 
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób nieprawidłowy, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
6. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych obowiązującymi przepisami prawa. 
7. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
8. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
9. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
10. Skutki odstąpienia od Umowy: 
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
11. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 
12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 
d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, 
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

§ 15 Wymiana towaru 

1. Możliwa jest wymiana zakupionego towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz dodatkowych koszów poniesionych w wyniku wysyłki nowego towaru wybranego przez Kupującego. W celu otrzymania wymienianego towaru, Kupujący zobowiązany jest uiścić opłatę za wysyłkę towaru na konto bankowe firmy oraz do poinformowania pracownika o wyborze preferowanej formy wysyłki oferowanej przez sprzedającego. Jeśli produkt podlegający wymianie jest tańszy niż ten, na który jest wymieniany, Kupujący jest zobowiązany opłacić różnicę poprzez wpłatę wymaganej kwoty na konto bankowe firmy. W przypadku wymiany na tańszy przedmiot, sprzedający zobowiązany jest dokonać zwrotu nadpłaty na konto bankowe Klienta wskazane w oświadczeniu wymiany. Jest to możliwe pod warunkiem, że produkt nie był używany lub rozmontowywany, nie został uszkodzony, posiada oryginalną metkę HUSAR oraz jest kompletny. Odsyłany towar musi posiadać dokument sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wymiany jeśli stwierdzimy niezgodność z wyżej wymienionymi warunkami wymiany. Oświadczenie o wymianie towaru powinno być zawarte na piśmie, a do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie na adres e-mailem orders@husar.ltd lub pocztą na adres Firmy HUSAR (ul. Cechowa 4/1, 43-300 Bielsko-Biała) 
2. Wymiana towaru powinna nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 
3. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają wymianie. Produkty oferowane na stronie, w których dokonano zmian konstrukcyjnych na życzenie klienta traktowane są jako zamówienie indywidualne i nie podlegają wymianie. 
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób nieprawidłowy, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
5. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych obowiązującymi przepisami prawa. 
6. W razie oświadczenia o wymianie towaru sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia zgodnie z określonym w § 2 czasie realizacji, chyba że wymieniany towar będzie znajdował się w magazynie, co przyczyni się do niezwłocznego wysłania wymienianego towaru. 

§ 16 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.  
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 17 Dokumenty do pobrania 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
WYMIANA TOWARU 
REKLAMACJA

§ 18 Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271. 
6. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. 
7. Informacje handlowe zawarte na stronie www.husar.ltd nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
8. W razie pytań lub niejasności, prosimy o kontakt mailowy pod adresem orders@husar.ltd